Termeni si conditii

Descopera autorulotele noastre noi din 2021 care te asteapta sa le calci pragul.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE ÎNCHIRIERE

PREAMBUL: Clauzele contractuale includ informațiile din următoarele documente: Contract de Închiriere, Proces verbal de Predare – Primire si toate specificațiile din Anexele la Contract.

Condițiile de față sunt obligatorii și trebuie respectate pentru a putea închiria o autorulotă de la Green Camper de către persoanele fizice/juridice române sau străine.

I. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE Green Camper

 1. să pună la dispoziția Clientului, pentru efectuarea transportului pe întreaga durată a contractului autorulota stabilită prin contract în perfectă stare de funcționare, atât mecanică, cât și din punct de vedere al dotărilor interioare; proba funcționării acestor echipamente se va face la momentul predării autorulotei în cadrul instructajului de predare și orice defecțiune apărută în cursul utilizării autorulotei de către Client cade în sarcina exclusivă a Clientului, Green Camper nefiind în măsură să dispună reparația până la returnarea autorulotei la locul de predare/primire sau la service-ul auto autorizat;
 2. dacă din motive independente de voința sa (defecțiuni tehnice, accident auto, furt, etc) Green Camper nu va putea pune la dispoziția clientului autorulota menționată în contract, acesta se obligă să asigure clientului, dacă este posibil, o altă autorulotă din aceiași gamă, să reprogrameze împreună cu clientul rezervarea, sau să returneze clientului toate sumele de bani achitate conform contractului;
 3. orice defecțiune sau inconvenient apărut după predarea autorulotei în stare de funcționare optimă nu poate fi imputată Green Camper;
 4. să predea Clientului autorulota având rezervorul de carburant plin, cu toate actele necesare și dotările aferente;
 5. să asigure CASCO (dacă este posibil), asigurare obligatorie și rovinietă autorulotei pe toată durata contractului. Asigurarea casco nu acoperă:
  • daunele provocate de nerespectarea indicatoarelor rutiere de înălțime ( ex. trecere pe sub poduri), de drum îngustat ( sub 2,3 m) ori din afara drumurilor publice;
  • daunele provocate la interiorul rulotei, sau alte daune care nu sunt rezultatul unui accident auto
  • toate daunele neacoperite menționate în polița casco și în condițiile generale ale acesteia
 6. să asigure, dacă este posibil, asistență tehnică prin telefon sau email, atunci când îi este solicitată de către Client, însă doar în timpul programului de lucru, respectiv de luni până vineri între orele 09.00-17.00.
 7. în caz de defecțiune, Green Camper nu asigură asistență la nivel național sau internațional. Clientul trebuie să contacteze cel mai apropiat service FIAT, RENAULT, FORD, MERCEDES, IVECO, MAN – în funcție de tipul șasiului autorulotei menționat în certificatul de înmatriculare, iar reparația se va efectua sub acoperirea garanției europene. În orice situație, Clientul este obligat să returneze autorulota la locul de predare-primire stabilit prin contract, iar Green Camper nu va suporta niciuna din cheltuielile efectuate cu transportul, cazarea sau reparația, în afara celor convenite prin prezentul contract;
 8. să se abțină de la orice fapt care ar avea drept consecință tulburarea Clientului în folosința bunului, tulburare de fapt sau de drept. Green Camper nu răspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui terț care nu invoca vreun drept asupra bunului;
 9. Green Camper este garant pentru evicțiunea bunului și pentru viciile ascunse ale autorulotei care îi împiedică întrebuințarea. Green Camper nu răspunde însă pentru vicii care ii fac Clientului incomodă folosința, și pe care acesta din urma le-a putut sau le-ar fi putut constata la încheierea prezentului contract;
 10. orice alte drepturi și obligații ce-i revin prin lege și prezentul contract.

II. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

 1. Clientul, care este și conducătorul autorulotei închiriate, trebuie să posede permis de conducere valabil categoriei autorulotei închiriate pe întreaga perioada de închiriere. Clientul, care este și conducătorul autorulotei închiriate, trebuie să fi împlinit vârsta de 25 de ani la data la care se încheie contractul de închiriere și să dețină de minim 5 ani un permis de conducere valabil care să corespundă categoriei autorulotei închiriate.
 2. Clientul se obligă să declare, la momentul încheierii prezentului contract, dacă sunt și alți șoferi suplimentari care vor conduce autorulota, urmând ca și aceștia din urma să îndeplinească condițiile de la CAP. II pct. 1. În cazul în care se vor declara șoferi suplimentari, răspunderea civilă contractuală revine și titularului de contract, în calitate de garant al șoferului suplimentar.
 3. Clientul se obligă a plăti prețul chiriei autorulotei conform contractului.
 4. Clientul are obligația de a exploata în condiții normale autorulota, conform instrucțiunilor de folosire și întreținere elaborate de fabricant și specificate în manualul de utilizare;
 5. Clientul are obligația de a achita amenzile emise de autorități pentru contravenții sau infracțiuni săvârșite pe perioada închirierii de către conducătorii autorulotei ce face obiectul prezentului contract;
 6. Clientul are obligația de a returna autorulota, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin suportând sancțiunile pentru întârziere, conform prevederilor prezentului contract;
 7. În cazul unor avarii aduse autorulotei, cu excepția celor provocate prin forță majoră, Clientul răspunde în solidar cu asiguratorul Green Camper pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea inițială a autorulotei sau înlocuirii acesteia cu una similară ca marcă, tip, an de fabricație, dotări și valoarea de piață. În acest caz, Clientul nu este exonerat de răspunderea penală, în condițiile legii;
 8. Pentru ca pagubele produse în urma unui eveniment rutier sau furt să poată fi recuperate prin asiguratorul Green Camper, este obligatorie declararea acestora de către Client / conducătorul autorulotei organelor de polițe din raza localității în care s-a produs evenimentul, urmând ca, în caz contrar, contravaloarea pagubelor să fie suportată integral de către Client. Clientul / conducătorul autorulotei este obligat sa obțină de la organele de abilitate următoarele documente: autorizația de reparație sau procesul verbal de tamponare ori furt, după caz;
 9. Clientul se obligă să notifice Green Camper, prin email, la adresa office@greencamper.ro, despre orice incident, avarie, pagubă, transmițându-i totodată Green Camper și fotografiile cu părțile afectate ale autorulotei;
 10. În cazul în care autorulota a fost condus sub influența alcoolului și/sau a drogurilor ori altor substanțe stupefiante, răspunderea în recuperarea materială a pagubelor aparține în totalitate Clientului / conducătorului autorulotei;
 11. Clientul este obligat să apere bunul închiriat contra uzurpărilor. Prin uzurpare se înțelege orice atingere provenită de la un terț asupra posesiei bunului dat în locațiune. Clientul are obligația de a înștiința Green Camper în timp util, pentru ca acesta din urmă să fie în măsură să se apere contra încercării de uzurpare; Dacă Clientul neglijează să-l informeze Green Camper, va răspunde de prejudiciul suferit de Green Camper în urma neînștiințării;
 12. La încetarea perioadei de închiriere, Clientul va preda autorulota închiriată cu rezervorul de carburant plin, cu dotările aferente către Green Camper, și cu actele și cheile ce i-au fost înmânate. Toate acestea vor fi menționate în procesul verbal de predare-primire a autorulotei.
 13. Clientul are dreptul să utilizeze autorulota în toate țările U.E., inclusiv în țările acoperite de asigurarea RCA și CASCO. Pentru alte țări, Green Camper va emite o ofertă separată de costuri de asigurare extinsă și documente adiționale.
 14. Clientului îi sunt interzise:
  • Participarea la curse de mașini sau în teste pentru verificarea performanțelor autorulotei;
  • Transportul materialelor sau substanțelor interzise, precum și transportul oricăror mărfuri fără actele necesare;
  • Utilizarea autorulotei sub influenta alcoolului, drogurilor sau oricăror substanțe care îi poate afecta viteza de reacție sau starea de conștientă;
  • Tractarea altor autoturisme sau remorci fără acordul scris al Green Camper;
  • Lăsarea autorulotei cu geamurile deschise și/sau cu cheile în contact nesupravegheate;
  • Efectuarea vreunei reparații asupra autorulotei, aceasta neputând fi reparata decât într-un service autorizat și desemnat de Green Camper;
  • Sa vândă, sa închirieze sau sa garanteze vreo obligație cu autorulota care face obiectul acestui contract.
  • Sa fumeze în autorulotă.
  • Sa transporte animale, fără acordul Green Camper care va percepe o taxa suplimentară ; În cazul în care Clientul are acordul scris la Green Camper pentru a transporta animale, acest lucru se va face respectând legislația în vigoare, transportul animalelor se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în cuști de transport speciale.
 15. Clientul declară că a citit și înțeles condițiile asigurării casco și este de acord sa suport toate costurile de reparație care nu vor fi acoperite de polița casco. În caz de furt clientul se obligă să prezinte cheile și certificatul de înmatriculare ale autorulotei, în caz contrar va achita integral valoarea autorulotei la prețul de achiziție specificat în factura de achiziție.
 16. În cazul în care Clientul nu-și va onora obligațiile sale la termenele și în condițiile prevăzute în prezentul contract, în baza prezentului contract, Green Camper își va putea îndestula întreaga sa creanță prin urmărirea și valorificarea tuturor bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare aflate în proprietatea fidejusorului. Astfel, fidejusorul, în calitate de administrator al clientului se obligă să execute, în favoarea Green Camper, toate obligațiile asumate de către Client în cuprinsul Contractului, în cazul în care acesta din urmă nu le va executa în termenii și condițiile impuse prin acest Contract.

Încălcarea oricăreia din condițiile de folosire va atrage automat responsabilitatea financiară a Clientului față de Green Camper, reținerea garanției, plus plata tuturor daunelor/prejudiciilor cauzate Green Camper.

III. DURATA CONTRACTULUI

 1. Perioada minimă de închiriere a autorulotei este de 2 nopți.
 2. Perioada rezervării va putea fi prelungită prin acordul ambelor părți contractante.
 3. În cazul în care Clientul decide restituirea autorulotei înainte de data de predare stabilită cu Green Camper, acesta este obligat să notifice Green Camper în cel mai scurt timp posibil despre acest fapt și sa îi predea acestuia autorulota la locul de primire-predare stabilit prin prezentul contract, încheindu-se cu această ocazie proces-verbal de predare-primire. În această situație, Clientul nu poate pretinde Green Camper restituirea sumei aferente perioadei în care nu a utilizat autorulota.
 4. Întârzierea în predarea autorulotei de către Client, are următoarele consecințe:
  1. dacă întârzierea este de cel mult o (1) oră, față de ora încetării contractului, nu se vor percepe penalități;
  2. începând cu ora a 2-a de întârziere și până la împlinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalități de 10% pentru fiecare oră, din cuantumul chiriei datorate pe zi;
  3. începând cu a 5-a oră de întârziere, Clientul va fi obligat la plata unor penalități de 500 EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului).

În caz de întârziere cu mai mult de  5 ore față de timpul stabilit (atunci când întârzierea nu este anunțată telefonic), Green Camper își rezervă dreptul de a anunța imediat Politia pentru furt de mașină.

IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

 1. Prețul convenit pentru închiriere se va plăti astfel:
  1. Dacă rezervarea se face cu mai mult de 30 de zile înainte de data preluării:
 • avans de 30% la confirmarea rezervării
 • restul de 70% cu minim 30 zile înainte de data preluării autorulotei
  1. Dacă rezervarea se face cu mai puțin de 30 de zile înainte de data preluării sau pe site-ul https://greencamper.ro/: Integral în momentul rezervării
  2. Dacă, cu acordul Green Camper, se prelungește perioada închirierii, diferența de preț pentru această perioadă va fi calculată conform ofertei (dar nu va fi mai mică decât prețul menționat la pct. III.1 împărțit la numărul de zile de închiriere, pentru fiecare zi de prelungire) și se va plăti în momentul returnării autorulotei
 1. Taxa pentru ecologizare și consumabile este de 100 Euro, echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului.
 2. Plata contractului poate fi făcută prin următoarele modalități de plată:

[  ] transfer bancar   [ ] online (card bancar)   [  ] numerar

 1. Suma înscrisă în contract ca preț nu include valoarea unor posibile avarieri ale autorulotei produse pe durata închirierii sau eventuale amenzi, taxe, penalități.
 2. Clientul este obligat la plata unei garanții de buna utilizare a AUTORULOTEI în cuantum de 500 EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului) la data încheierii prezentului contract. Această garanție va fi remisă Clientului la data restituirii autorulotei, în afară de cazul în care s-au cauzat daune ce nu sunt acoperite de asiguratorul CASCO. În situația in care s-au cauzat avarii autorulotei ce nu sunt acoperite de asiguratorul CASCO și garanția nu este suficientă pentru a acoperi prejudiciul suferit de către Campero, Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru plata prejudiciului și pentru a aduce autorulota la starea de funcționare inițială, așa cum a fost ea predată de către Campero prin procesul-verbal de predare-primire încheiat la momentul cedării bunului spre a fi utilizat de către Client. Alte costuri imputabile Clientului, ce pot fi oprite din garanția de bună utilizare :
  1. Negolirea casetei WC – 100 Euro (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului)
  2. Negolirea rezervorului de apă uzată – 50 Euro echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului
 3. În caz de accident sau avarii produse din vina Clientului, se va plăti suma de 1.000 EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului) pentru franșiză/staționarea poliței CASCO pe perioada de reparație.
 4. La returnarea autorulotei, Green Camper va completa un proces-verbal de predare-primire a autorulotei și va întocmi factura finală dacă va fi cazul. Clientul este de acord sa achite și alte taxe ulterioare care îi sunt imputabile, cum ar fi: valoarea asigurării, valoarea avarierii mașinii, tichetele de parcare, amenzile de circulație sau de parcare, taxe de drum/autostradă etc. Prin semnarea acestui contract, Clientul acceptă orice plată ulterioară care îi va fi imputată conform acestui contract.
 5. Combustibilul nu este inclus în preț. Autorulota se va preda Clientului cu rezervorul plin, urmând ca, la finalizarea perioadei contractuale, Clientul să returneze autorulota cu rezervorul plin. Dacă, la momentul restituirii autorulotei, se va constata motorina lipsă, fapt ce va fi menționat în procesul verbal de predare-primire, Clientul se obligă să plătească un preț suplimentar de 2 Euro/litru (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului).
 6. Alte costuri suplimentare ce pot fi imputabile Clientului:
  1. Perioadele minime de închiriere sunt de 2, 3 și 7 zile (conform pachetelor din ofertă). Orice prelungire a perioadei de închiriere se face prin act adițional, cu acordul părților. Pentru întârzierea nepermisă de returnare a autorulotei la data și ora stabilită în contract, se plătesc penalități de 500 EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului), în condițiile stabilite prin contract, urmată de preluarea autorulotei prin mijloacele proprii ale Green Camper, inclusiv cu ajutorului organelor de poliție ( a se vedea CAP. III din contract).
  2. În cazul în care Clientul dorește să transporte animale, acest lucru se va face doar cu acordul scris al Green Camper și respectând legislația în vigoare; în cazul în care Green Camper își dă acordul cu privire la acest fapt, Clientul va fi obligat să plătească o taxa suplimentară de 10 EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului) pe zi/animal.
  3. În cazul în care Clientul încalcă obligația de a nu fuma în autorulotă, conform art. VI de mai jos, acestuia i se va percepe o taxa adițională de 300 de EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului);
  4. În cazul pierderii sau deteriorării documentelor autorulotei sau a cheilor acesteia, Clientul va achita o taxă adițională de 200 de EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului).
  5. În cazul în care autorulota este returnată fără a fi curățată ori prezintă urme de murdărie a interiorului, se va percepe o taxa suplimentară de 150 de EURO (echivalentul în lei la cursul BNR RON-EUR din ziua semnării contractului).
  6. Amenzile, penalitățile pentru parcare, încălcarea regulilor de circulație ce vizează autorulota sunt responsabilitatea Clientului pe perioada de închiriere precum și în cazul în care s-a depășit aceasta perioadă dar Clientul nu a returnat autorulota la Green Camper. Clientul va fi ținut să plătească aceste obligații către Green Camper, inclusiv autorizează Green Camper, în cazul efectuării plății prin card, sa debiteze cardul cu suma necesară acoperirii acestor cheltuieli.

V. LIVRAREA ȘI PRELUAREA BUNULUI

 1. Autorulota va fi livrată respectiv preluată de la locul indicat de Green Camper. Adresa de preluare/predare este: Parcarea Green Camper
 2. Autorulota va fi închiriată în bune condiții, fără defecțiuni, cu rezervorul plin și trebuie predată în aceleași condiții;
 3. Cu ocazia predării autorulotei de către Green Camper Clientului, se va încheia un proces-verbal de predare-primire în care se vor menționa toate datele, caracteristicile, îmbunătățirile și starea autorulotei;
 4. Orice întârziere la returnarea autorulotei închiriate se comunică cu cel puțin 24 ore înainte, aplicându-se sancțiunile contractuale;
 5. La momentul predării autorulotei, Clientul va prelua bunul și, în cazul în care, Green Camper va constata diferențe între starea inițială a autorulotei la momentul predării și starea finală de la momentul returnării, acesta va fi îndreptățit să aplice Clientului sancțiunile financiare stabilite prin prezentul contract.

VI. PROCEDURĂ ÎN CAZ DE DAUNE:

 1. Clientul are obligația de a anunța imediat Green Camper despre orice avarie nouă descoperită la autorulota închiriată.
 2. Dacă dauna are autor necunoscut Clientul are obligația de a obține, înainte de restituirea autorulotei, Autorizația de Reparație de la Organele de Poliție.
 3. Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 mașini acesta are următoarele obligații:
  • Completarea formularului de constatare amiabilă dacă cei 2 șoferi își recunosc vina;
  • Proces Verbal + Autorizație de reparație obținute de la Organele de Politie în cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil.
 • Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 mașini acesta are următoarele obligații:
  • Completarea formularului de constatare amiabilă dacă cei 2 șoferi își recunosc vina, copie RCA vinovat, copie Certificat Înmatriculare vinovat, copie CI vinovat, copie Permis Conducere vinovat;
  • În cazul în care cei doi șoferi nu se înțeleg amiabil vor fi necesare: copie RCA vinovat, Proces Verbal și Autorizația de reparație obținute de la Organele de Poliție.
 • Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 mașini sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale Clientul are obligația să contacteze Organele de Poliție pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.
 • În cazul unui accident în care a fost lovit un animal clientul are obligația să anunțe Organele de Poliție de îndată ce s-a produs accidentul.
 • În toate cazurile descrise anterior Clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de Organele de Poliție.
 • În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a autorulotei.

VII. MODIFICAREA SAU CESIUNEA CONTRACTULUI

 1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional scris și semnat de părțile contractante;
 2. Clientul nu va putea cesiona drepturile și obligațiile ce rezultă din acest contract unei terțe persoane, fără acordul prealabil, dat în scris, de către Green Camper. Acordul scris se comunică cedentului în termen de 24 ore de la data când acesta a cerut cesionarului consimțământul;
 3. În cazul în care cesionarul nu răspunde în termenul sus arătat, se consideră că acesta nu a consimțit la cesiunea contractului.

VIII. ÎNCETAREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

 1. Prezentul contract încetează în următoarele împrejurări:
 2. la expirarea duratei contractului de închiriere, dacă părțile nu hotărăsc prelungirea acestuia;
 3. în cazul nerespectării condițiilor acestui contract, părțile au convenit ca acesta să se desființeze de plin drept, fără somație și fără intervenția instanței de judecata, contractul având forță juridică de titlu executoriu. Prezenta clauză are valoare de pact comisoriu de ultimul grad; în caz de neplată în termen a avansului de 30% (3 zile de la emiterea facturii), precum și a restului de 70% (cu cel târziu 30 zile înainte de preluarea autorulotei), contractul se reziliază de plin drept, fără somație și fără intervenția instanței de judecata;
 4. dacă intervine rezilierea contractului pentru neplata procentului de 70% din preț în condițiile stabilite prin contract, Clientul pierde avansul plătit Campero pentru rezervarea făcută. Clientul nu va pierde avansul dat Green Camper dacă va solicita rezilierea contractului cu minim 60 de zile înainte de data la care trebuia să preia autorulota.
 5. pieirea bunului, în condițiile legii.
 6. daca din motive independente de voința Green Camper (autorulota a fost avariata, furată, are defecțiuni tehnice) acesta nu poate pune la dispoziția Clientului autorulota la data menționată în contract
 7. În toate cazurile de încetare a contractului, Clientul are obligația să achite toate sumele datorate Campero până la data încetării locațiunii.

IX. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Forța majoră și cazul fortuit înlatură răspunderea parților în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract, cu condiția ca evenimentul sa fie notificat de partea care îl invocă celeilalte părți, în termen de 24 ore de la producerea lui, și partea care îl invocă să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

În sensul prezentului Contract, “Forța Majoră” va însemna orice împrejurare externă, imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă, precum și cauzele unor astfel de împrejurări, care determină în mod obiectiv imposibilitatea oricărei Părți să continue obligațiile sale contractuale. Asemenea împrejurări includ, dar nu se limitează la: fenomene naturale, revoluții, război, naționalizări, confiscări, embargo etc.

În cazul apariției unei situații de Forță Majoră, niciuna dintre Părți nu va fi considerată responsabilă pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor sale contractuale, cu condiția ca respectiva Parte să fi încercat să remedieze consecințele unei astfel de situații.

Partea care invocă Forța Majoră trebuie să notifice celeilalte Părți apariția situației de Forță Majoră în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la producerea acesteia și să prezinte un certificat emis de Camera de Comerț și Industrie care să facă dovada producerii evenimentului de Forță Majoră. Prin „caz fortuit” se înțelege o împrejurare care își are originea în câmpul de activitate a debitorului sau o împrejurare de origine externă, care nu are caracter extraordinar și poate fi prevăzută și evitată cu diligența și grija de care este în stare omul cel mai capabil. Dacă în termen de 24 ore de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul sa-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese. Pe perioada existentei cazului fortuit sau a forței majore derularea contractului se suspendă urmând apoi a se continua după încetarea acestuia. După încetarea cazului fortuit sau a forței majore, dacă termenul contractului nu poate fi  respectat, sau daca valoarea prestațiilor se modifică datorită acestui eveniment, părțile vor încheia Act adițional la prezentul contract, scris și semnat, prin care pot renegocia termenii contractului.

În nici o situație, indiferent de circumstanțele invocate, Green Camper nu va răspunde față de Client în legătură cu obligațiile prevăzute de prezentul Contract în sarcina sa pentru orice sumă în plus față de sumele efectiv plătite de Client către Green Camper cu titlu de preț contractual.

X. DISPOZIȚII FINALE

 1. În accepțiunea părților contractante orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract;
 2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se considera primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificările verbale se iau în considerare în măsura în care acestea sunt confirmate și în una din modalitățile descrise mai sus;
 3. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea  clauzelor  prezentului  contract  se  rezolvă  pe  cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente de pe raza județului Suceava;
 4. Prezentul contract se completează cu prevederile legale în vigoare și împreună cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă ca ea a renunțat la acest drept al sau;
 5. Părțile se obligă să mențină confidențialitatea tuturor aspectelor legale, comerciale și tehnice legate de prezentul Contract și să nu divulge nicio informație în ceea ce privește executarea sau conținutul prezentului Contract sau în legătură cu aceste aspecte, cu excepția cazului în care legea sau autoritățile dispun altfel și numai în măsura necesară îndeplinirii cerințelor legale.
 6. Prezentul Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legea română.

! ! ! Firma noastra sterilizeaza autorulotele cu lampa bactericida cu dubla sterilizare (ultraviolete si ozon), dupa fiecare folosire, pe langa curatenia facuta cu materiale profesionale de curatenie. ! ! !

×